Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Etické pravidlá zamestnancov ZPS Komfort

Etické pravidlá zamestnancov ZPS Komfort

ETICKÉ PRAVIDLÁ ZAMESTNANCOV ZARIADENIA PRE SENIOROV „KOMFORT“, n. o., TOPOĽČANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov, n. o.

Sídlo organizácie: ul. Ľ. Podjavorinskej 2120,  955 01  Topoľčany

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Topoľčany

IČO: 45 738 319

DIČ: 2023610105

Telefón: 038 / 531 87 65                                 

Fax:

E – mail: komfort@topolcany.sk

Článok I.

Etický kódex a etické princípy

Etický kódex je súhrn morálnych pravidiel a požiadaviek, ktoré majú podobu princípov a ideálov, podľa ktorých by sa mal riadiť každý pracovník zariadenia pre seniorov (ďalej len ZPS), ako aj ZPS ako celok vo vzťahu k svojmu externému i internému prostrediu. Etický kódex vyjadruje základné ciele a hodnoty pri poskytovaní sociálnych služieb v ZPS.

Etické princípy pracovníka ZPS:

úcta k prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len PSS),

právo PSS na sebaurčenie,

vyhýbanie sa spôsobeniu škody,

zachovávanie mlčanlivosti,

spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči PSS a kolegom.

Pracovník ZPS (ďalej iba pracovník) si váži PSS, jeho práva a dôstojnosť ako jedinečnej ľudskej bytosti, akceptuje ho v jeho sociálnej a zdravotnej situácii, bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie.

Pracovník ochraňuje právo PSS na súkromie, chráni informácie dôverného charakteru o ňom.

Pracovník koná tak, aby ochránil PSS, ktorého bezpečnosť je ohrozená nekompetentným, neetickým alebo nezákonným konaním pri poskytovaní sociálnych služieb.

Pracovník je povinný sústavne prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v odbore v ktorom pracuje.

Pracovník sa zúčastňuje na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem, smerníc, štandardov, interných postupov pri práci, ktorú vykonáva.

Pracovník je osobne zodpovedný za rozhodnutia a výkony, ktoré vykonáva samostatne alebo v spolupráci so svojimi kolegami.

Pracovník pri preberaní zodpovednosti za úlohy, ktorými bol poverený, je povinný prijať ich len vtedy, ak si je istý, že je spôsobilý na ich výkon z hľadiska svojho vzdelania, vedomostí, schopností a rozsahu skúseností.

Pracovník sa podieľa na profesionálnom úsilí o dosiahnutie a udržanie takých pracovných podmienok, ktoré vyústia do vysokej kvality poskytovania sociálnych služieb v ZPS.

 

Článok II.

Etický kódex sestry a etické požiadavky na zdravotníckeho pracovníka

 

Etický kódex sestry vyjadruje základné ciele a hodnoty ošetrovateľského povolania. Ak sa niekto stane sestrou, berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe. Etický kódex informuje sestry aj spoločnosť o profesionálnych očakávaniach a požiadavkách, ktoré zodpovedajú etickým normám ošetrovateľského povolania. Sestry majú štyri základné povinnosti:

podporovať zdravie,

predchádzať chorobám,

obnovovať a udržiavať zdravie,

zmierňovať utrpenie.

Pri svojom rozhodovaní o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu zvažujú sestry dôsledky pre PSS, rodinu a komunitu a všeobecné princípy, z ktorých vyplývajú etické princípy ošetrovateľstva. Najzákladnejšie z nich sú:

úcta a rešpekt k ľudskému životu,

autonómia – sebaurčenie jednotlivca,

konanie dobra,

vyhýbanie sa spôsobeniu škody,

zachovávanie mlčanlivosti,

pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom.

Etický kódex sestry:

Sestra si váži ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť človeka, akceptuje PSS a poskytuje mu ošetrovateľskú starostlivosť bez ohľadu na pohlavie, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, sociálne postavenie a politické presvedčenie.

Sestra ochraňuje  právo PSS na súkromie tak, že chráni informácie dôverného charakteru. Zbavená mlčanlivosť môže byť vtedy, ak PSS k tomu vysloví súhlas alebo ak to zákon ustanovuje.

Sestra koná tak, aby chránila PSS v prípadoch, keď je zdravotnícka starostlivosť a bezpečnosť PSS ohrozená nekompetentným, neetickým, nezákonným konaním niektorého člena zdravotníckeho tímu alebo inej osoby.

Sestra je povinná sústavne si prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v ošetrovateľstve.

Sestra je zodpovedná za vlastné ošetrovateľské rozhodnutia a výkony a za profesionálnu kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti. Zúčastňuje sa na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem (štandardov) ošetrovateľstva.

Sestra pri preberaní zodpovednosti za úlohy, ktorými bola poverená zdravotníckymi pracovníkmi, je oprávnená ich prijať len vtedy, ak si je istá, že je spôsobilá na ich výkon z hľadiska svojho vzdelania, vedomostí, schopností a rozsahu skúseností. Rovnako musí postupovať pri delegovaní ošetrovateľských úkonov na iné osoby.

Sestra sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré prispievajú k rozvoju teoretickej základne ošetrovateľstva, ako aj na aplikácii vedeckých poznatkov do ošetrovateľskej praxe.

Sestra sa podieľa na profesionálnom úsilí o dosiahnutie a udržanie takých pracovných podmienok, ktoré vyústia do vysokej kvality ošetrovateľskej starostlivosti.

Sestra sa podieľa na výchove verejnosti k zdravému spôsobu života, podpore a udržiavaní zdravia a na ochrane verejnosti pred nesprávnymi informáciami.

Sestra spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi a s inými pracovníkmi v zdravotníctve, s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy a s občianskou verejnosťou pri rozvoji a zjednocovaní úsilia spoločnosti o uspokojovanie zdravotných potrieb obyvateľstva.

Medzinárodný etický kódex sestier – vypracovaný Medzinárodnou radou sestier

primárna zodpovednosť sestry je zameraná na ľudí, ktorí potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť,

sestry a prax – sestra nesie zodpovednosť za svoju ošetrovateľskú prax a udržiavanie jej úrovne priebežným štúdiom,

sestry a spoločnosť – sestry sú spoluzodpovedné za rozvíjanie aktivít, ktoré sú zamerané na upevňovanie zdravia a uspokojovania potrieb ľudí,

sestry a spolupracovníci – sestra udržiava vzťahy so spolupracovníkmi v ošetrovateľstve a v príbuzných odboroch,

sestry a povolanie – sestra zohráva dôležitú úlohu pri určovaní a realizácii prijateľných noriem klinickej ošetrovateľskej praxe, riadenia, výskumu a vzdelávania.

 

Článok III.

Etický kódex sociálneho pracovníka

Sociálna práca je profesia založená na praxi a akademická disciplína, ktorá podporuje sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj zmocnenie a oslobodenie ľudí. Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami, sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho spoločnosti.

Je nielen poslaním, ale aj povinnosťou sociálneho pracovníka vykonávať sociálnu prácu svedomito a zodpovedne, dodržiavať pri jej výkone najvyšší možný štandard profesionality v súlade s právnymi predpismi a dostupnými vedeckými poznatkami tak, aby sociálna práca bola vykonávaná vždy v prospech klienta a so zreteľom na najlepší záujem klienta sociálnej práce. Etické povedomie je zásadnou súčasťou profesionálnej činnosti sociálneho pracovníka. Jeho schopnosť a záväzok k etickému konaniu je základným aspektom kvality výkonu sociálnej práce.

Hlavným cieľom Etického kódexu sociálneho pracovníka je úsilie o napĺňanie poslania sociálnej práce, tak ako je definované v medzinárodnej definícii IFSW/IASSW (2014). Okrem toho etický kódex, predstavuje kľúčové etické hodnoty profesie a základné etické princípy v rámci jednotlivých oblastí zodpovednosti, je oporou pre sociálnych pracovníkov, poskytuje etické štandardy výkonu praxe sociálnej práce, je nástrojom na hodnotenie profesionálneho etického konania, podporuje etickú diskusiu a reflexiu a prispieva k identite sociálnej práce ako profesie a posilňuje jej status.

Etický kódex podporuje formovanie profesie sociálneho pracovníka a jeho dodržiavanie je jedným zo základných predpokladov profesionálneho výkonu sociálnej práce ako aj úcty spoločnosti k tejto profesii. Dodržiavanie etického kódexu je preto v záujme sociálneho pracovníka.

 

 

 

Hodnoty sociálnej práce

Sociálna práca je dynamicky sa rozvíjajúcou profesiou, založenou na hodnotách, akými sú sociálna spravodlivosť, ľudská dôstojnosť a dôležitosť medziľudských vzťahov. Je komplexnou profesiou, ktorá nachádza uplatnenie v rôznych rezortoch a oblastiach spoločnosti.

 

Sociálna spravodlivosť

Sociálny pracovník

·         má zodpovednosť za podporu sociálnej spravodlivosti vo vzťahu k celej spoločnosti ako aj vo vzťahu k ľuďom, ktorí užívajú služby sociálnej práce,

·         usiluje sa zaistiť všetkým ľuďom prístup k potrebným informáciám, službám a zdrojom, rovnosť príležitostí a účasť na procese rozhodovania,

·         vytvára podmienky, ktoré užívateľom služieb sociálnej práce umožňujú dosiahnuť to, na čo majú právo,

·         prispieva k odstráneniu prejavov a príčin sociálnej nespravodlivosti, diskriminácie, útlaku a bariér podporujúcich sociálne vylúčenie,

·         angažuje sa o dosiahnutie sociálnej zmeny, sociálneho rozvoja a sociálnej inklúzie, zvlášť v prospech zraniteľných a utláčaných jednotlivcov a skupín ľudí.

 

Služby sociálnej práce sú poskytnuté každému užívateľovi služieb bez ohľadu na pôvod, farbu pleti, rasu, etnickú príslušnosť, národnosť, jazyk, vek, pohlavie, rod, sexuálnu orientáciu, zdravotný stav, vierovyznanie, politické presvedčenie, manželský a rodinný stav, sociálno – ekonomický status a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.

 

Ľudská dôstojnosť

Sociálna práca je založená na rešpektovaní dôstojnosti všetkých ľudí bez rozdielu a na dodržiavaní ľudských práv, ako sú uvedené v medzinárodných dokumentoch.

Sociálny pracovník

·         zaobchádza s každým človekom starostlivo a úctivo, majúc na zreteli individuálne rozdiely, kultúrnu, náboženskú, národnostnú a etnickú rôznorodosť,

·         usiluje o zveľadenie  spôsobilostí klienta, podporuje jeho vlastnú zodpovednosť a autonómiu, právo na sebaurčenie a spoluúčasť.

 

Dôležitosť medziľudských vzťahov

Sociálny pracovník

·         rozpoznáva dôležitosť medziľudských vzťahov,

·         snaží sa posilňovať a zmocňovať ľudí do partnerstva v procese pomáhania, usiluje o podporu riešenia problémov v medziľudských vzťahoch,

·         buduje a rozvíja profesionálne vzťahy,

·         váži si a rešpektuje prínos kolegov z iných inštitúcií a pomáhajúcich profesií.

 

Etická zodpovednosť

Hodnoty sociálnej práce sa pri výkone profesie vyjadrujú eticky zodpovedným rozhodovaním a konaním. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka sa prejavuje nielen voči užívateľom služieb, pracovisku, kolegom, profesii a spoločnosti, ale aj voči sebe samému.

 

Zodpovednosť voči klientom

Sociálny pracovník

·         má prvoradú zodpovednosť voči osobám, ktoré užívajú služby sociálnej práce,

·         nepoškodzuje klientov, ani nepodriaďuje ich potreby a záujmy svojim vlastným potrebám a záujmom, jedná s nimi bezúhonne, s účasťou, rešpektom a vytvára s nimi vzťah založený na báze dôvery,

·         v komunikácii s klientmi alebo o nich sa nevyjadruje znevažujúco ani pejoratívne,

·         rešpektuje príslušnosť k sociálnym skupinám, národnostnú, etnickú a kultúrnu rôznorodosť jednotlivcov, skupín a komunít,

·         podporuje, posilňuje a zmocňuje klienta k vlastnej zodpovednosti, vlastným návrhom riešení, spoluúčasti a sebaurčeniu. Rešpektuje a chráni pritom jeho biologickú, psychickú, kultúrnu, spirituálnu a sociálnu integritu,

·         zaujíma sa o celého človeka v rámci rodiny, komunity, spoločenského a prirodzeného prostredia a usiluje sa o spoznávanie všetkých dôležitých aspektov jeho života,

·         zameriava sa na silné stránky jednotlivcov, skupín, rodín a komunít, ktorí užívajú služby sociálnej práce,

·         prispieva k začleneniu klienta do sociálnej siete podporných osobných vzťahov, napomáha klientovi pri riešení problémov týkajúcich sa ďalších oblastí jeho života,

·         aj v osobitých prípadoch klientov, ktorí majú dlhodobé alebo trvalé zdravotné postihnutie, obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, seniorov a iných zraniteľných skupín, sa sociálny pracovník usiluje o dosiahnutie čo najväčšej miery ich autonómie a participácie na rozhodovaní ohľadom ich osoby.

 

Sociálny pracovník rešpektuje súkromie užívateľa služieb. Dokumentuje len tie informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytovanie služieb sociálnej práce. Je povinný chrániť všetku dokumentáciu klienta pred zneužitím. Rešpektuje právo klienta nahliadať do dokumentácie týkajúcej sa jeho osoby, ak osobitné zákony neustanovujú inak.  Pre všetky situácie, ktoré sú v oblasti výkonu profesionálnej sociálnej práce platí zásadné pravidlo o mlčanlivosti.

Sociálny pracovník je povinný vyžiadať si súhlas užívateľa služieb pri všetkých pracovných postupoch, ktoré priamo a nepriamo s ním súvisia, ako aj pri informovaní tretej osoby, k video alebo audiovizuálnemu zaznamenávaniu a ich zverejňovaniu pre študijné alebo vedecké účely. Osobitý zreteľ sa venuje informáciám spadajúcich pod ochranu osobných údajov, ktoré sú upravené osobitým predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov. Povinnosť mlčanlivosti platí aj po skončení poskytovania služby alebo pracovného pomeru. Výnimky môžu byť odôvodnené len na základe vyššej etickej alebo zákonnej požiadavky (napr. oznámenie trestného činu).

Sociálny pracovník informuje užívateľa služieb o spôsobe, rozsahu, možnostiach a dôsledkoch, ako aj o predpokladaných neželaných rizikách odbornej pomoci.

Sociálny pracovník rešpektuje hranice medzi osobným a profesionálnym životom. Pracovné postavenie voči klientovi nesmie byť v žiadnom prípade zneužité vo vlastný prospech a neoprávnené výhody sexuálneho, politického, sociálneho alebo ekonomického charakteru. S užívateľmi služieb ani s ich blízkymi rodinnými príslušníkmi nenadväzuje partnerský alebo sexuálne orientovaný vzťah. Nezneužíva svoje postavenie na osobné obohatenie, ani na zvýhodňovanie svojich príbuzných a známych.

Sociálny pracovník akceptuje a podporuje ukončenie poskytovania služieb klientov vtedy, ak si títo dokážu pomôcť sami, služby sociálnej práce nie sú viac potrebné alebo neslúžia ich záujmom. Preventívna podpora užívateľov služieb sa v takýchto prípadoch môže uskutočňovať prostredníctvom katamnézy.

Sociálny pracovník si je vedomý svojich odborných a profesionálnych obmedzení a hraníc vlastnej kompetencie. Informuje klienta o možnostiach využívania všetkých služieb sociálnej práce a iných foriem pomoci, a to nielen v inštitúcii, v ktorej vykonáva sociálnu prácu. Je povinný zabezpečiť kontinuitu služieb a pomoci klientovi v prípade, že sú naďalej potrebné, hoci on sám z náležitých dôvodov končí s ich poskytovaním. Pokiaľ užívateľ služieb nie je schopný poskytnúť adekvátnu službu sociálnej práce, distribuuje ho svojmu kolegovi, inému pomáhajúcemu pracovníkovi alebo inštitúcii.

Zodpovednosť voči sebe

Sociálny pracovník má nielen právo ale aj povinnosť vykonať nevyhnutné kroky v profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba, aby bol schopný poskytovať kvalitné služby klientom. Kroky v profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba sú najmä:

sebareflexia, vrátane poznávania svojich osobných a profesijných limitov a uznania hraníc odbornej spôsobilosti a kompetencie,

sústavné vzdelávanie na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a profesijných zručností v sociálnej práci prostredníctvom samoštúdia, jednorazovej vzdelávacej aktivity, odbornej stáže, sociálno – psychologického výcviku, špecializovaného tréningu, odbornej publikačnej alebo lektorskej činnosti, účasti na odborných a vedeckých konferenciách a workshopoch, vedeckovýskumnej činnosti a podobne,

pravidelná supervízia,

kolegiálna konzultácia, vrátane konzultácie s odborníkmi z iných pomáhajúcich profesií,

využívanie nástrojov psychohygieny.

 

Sociálny pracovník pomáha ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zložitej životnej situácii s ohľadom na vlastné zdroje, hranice a len do tej miery, aby nebolo ohrozené jeho vlastné zdravie. Zaobchádza zodpovedne s mocou v rámci poskytovania služieb sociálnej práce. Sociálny pracovník  je zodpovedný za to, že jeho rozhodnutia budú eticky podložené.

 

Zodpovednosť voči pracovisku

Sociálny pracovník plní svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzku k zamestnávateľovi zodpovedne, svedomito a čestne v súlade s pracovnou zmluvou alebo inou obdobnou zmluvou.

V zamestnaní aktívne spolupôsobí pri vytváraní takých pracovných podmienok, ktoré umožnia:

·         poskytovanie kvalitných služieb sociálnej práce,

·         predchádzanie a odstránenie všetkých foriem diskriminácie a násilia na pracovisku,

·         uplatňovanie etických záväzkov vyplývajúcich z tohto kódexu.

 

Zodpovednosť voči kolegom

Sociálny pracovník rešpektuje vedomosti, spôsobilosti a praktické skúsenosti kolegov a ostatných odborných pracovníkov. Pri odlišných pracovných postupoch berie ohľad na rozmanitosť a podporuje kolegiálnu diskusiu a dialóg. Povinnosťou sociálneho pracovníka je venovať sa klientom svojich kolegov s profesionálnym prístupom a citlivosťou. Pri spoločnej zodpovednosti za užívateľov služieb v rámci inštitúcie je predpokladom kolegiálnej spolupráce vzájomná dôvera a dohoda ohľadom spoločného postupu poskytovania služieb sociálnej práce. Nevyjadruje sa znevažujúco a pejoratívne o svojich kolegoch pred klientmi a v rozhovoroch s nimi. Pri podozrení z neprofesionálneho alebo eticky necitlivého správania svojho kolegu využije ako prvotný nástroj kolegiálne upozornenie. Pripomienky k práci kolegu vyjadruje na vhodnom mieste a primeraným spôsobom. Činnosť sociálnej práce vykonáva interdisciplinárne v kooperácii s inými profesiami ako aj so všetkými osobami a inštitúciami, ktoré môžu napomôcť k optimálnemu sociálnemu fungovaniu klientov. Sociálny pracovník iniciuje a zapája sa do diskusií týkajúcich sa etiky so svojimi kolegami a zamestnávateľom.

 

Zodpovednosť voči profesii

Sociálny pracovník udržiava a vyzdvihuje etické hodnoty, odborné poznatky a poslanie profesie sociálna práca. Snaží sa získavať a rozvíjať odborné poznatky a uplatňovať ich v profesionálnej praxi, a to najmä:

·         prostredníctvom nových prístupov, metód a techník,

·         aktívnou participáciou na výskumoch,

·         spoluprácou so školami sociálnej práce,

·         aktívnou účasťou na odborných diskusiách, seminároch a konferenciách,

·         konštruktívnou a zodpovednou kritikou nevhodnej praxe,

·         publikačnou činnosťou,

·         sústavným vzdelávaním.

 

Sociálny pracovník neustále udržuje profesionálne vystupovanie na úrovni vysokého štandardu. Uvedomuje si, že jeho profesionálne správanie ovplyvňuje dôveryhodnosť a verejnú mienku o profesii. Vyhýba sa takému konaniu, ktoré by spôsobilo zlú reputáciu profesie. Sociálny pracovník napomáha snahe profesijného spoločenstva sprístupniť služby čo najširšej verejnosti. Sociálny pracovník má ochotne poskytovať odborné vedomosti a zručnosti študentom sociálnej práce počas výkonu ich odbornej praxe na pracovisku.

 

Zodpovednosť voči spoločnosti

Sociálny pracovník podporuje všeobecné blaho spoločnosti. Zasadzuje sa o zlepšenie sociálnych podmienok v spoločnosti, spravodlivejšie rozdelenie spoločenských zdrojov a zabezpečenie prístupu k týmto zdrojom všetkým, ktorí to potrebujú. Pôsobí na rozšírenie možností a príležitostí k zlepšeniu kvality života pre všetkých občanov, a to s osobitým zreteľom k znevýhodneným a marginalizovaným jedincom, skupinám a komunitám. Napomáha snahe profesionálneho spoločenstva sprístupniť služby sociálnej práce čo najširšej verejnosti.

 

Etické problémy a dilemy

Sociálny pracovník vyžaduje uznanie toho, že je zodpovedný za svoje správanie a konanie k užívateľom služieb, ale aj k ľuďom, s ktorými pracuje, kolegom, zamestnávateľom, profesionálnej organizácii a zákonom, a že tieto zodpovednosti môžu byť vo vzájomnom konflikte. Sociálny pracovník sa vo svojej práci môže stretnúť s rôznymi etickými problémami a dilemami. Tieto vyvstávajú zo samotnej povahy sociálnej práce. Niektoré z problémových oblastí zahŕňajú:

·         skutočnosť, že lojalita sociálneho pracovníka sa často nachádza v strede konfliktu záujmov,

·         skutočnosť, že úloha sociálneho pracovníka je zároveň pomáhajúca aj kontrolujúca,

·         konflikty medzi povinnosťou sociálneho pracovníka chrániť záujem ľudí, s ktorými pracujú a požiadavky spoločnosti na efektivitu a prospešnosť,

·         skutočnosť, že zdroje v spoločnosti sú limitované.

 

Je preto užitočné, aby sa sociálny pracovník zoznamoval s dilemami svojej profesie, bol spôsobilý ich kriticky reflektovať a systematicky postupovať pri konfrontácii s nimi. Musí byť pripravený uviesť dôvody svojich eticky podložených rozhodnutí. V procese etického rozhodovania sociálny pracovník využíva postupy a nástroje napomáhajúce pri riešení etických problémov a dilem, medzi ktoré patria analýza, konzultácia a diskusia s kolegami, nadriadeným pracovníkom, supervízorom, ďalšími odborníkmi a komorou. Postupy v takýchto prípadoch dôsledne zaznamenáva a dokumentuje.

Nakoľko je etický kódex jedným zo základných predpokladov profesionálneho výkonu sociálnej práce a dôveryhodnosti profesie v spoločnosti, jeho dodržiavanie je v najväčšom záujme sociálneho pracovníka.

Termín služby sociálnej práce vyjadruje všetky druhy odborných činností, ktoré vykonáva sociálny pracovník. Etický kódex používa pojmy klient a užívateľ služieb ako synonymá s vedomím, že v medzinárodnom terminologickom jazyku je uprednostňované označenie užívateľ služieb. Uvedomujúc si, že etický kódex nemôže nahradiť vlastnú, vnútorne motivovanú zodpovednosť sociálneho pracovníka, predstavuje minimálne štandardy eticky zodpovedného konania pri výkone sociálnej práce a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.

 

Článok IV.

Etický kódex opatrovateľa/opatrovateľky

Za kľúčové hodnoty opatrovateľstva možno považovať:

dôstojnosť a hodnotu človeka,

dôležitosť ľudských zdrojov,

spravodlivosť,

integritu,

kompetenciu.

 

V zmysle Slovenského etického kódexu zdravotníckeho personálu sa za hodnoty a princípy v práci zdravotníckeho personálu a opatrovateľov/opatrovateliek považuje:

rešpekt,

dôvera,

úcta k ľudskému životu,

ľudskosť,

nezávislosť,

zodpovednosť,

spoľahlivosť,

svedomitosť.

 

Opatrovateľ/ka je povinný/á vytvárať si vlastný úsudok a rozhodovať sa na základe vlastnej pozornej analýzy etických aspektov, individuálne podľa každého klienta. Zdravotnícky pracovník a opatrovateľ musí byť pripravený uviesť dôvody svojho rozhodnutia. 

 

Opatrovateľ/ka:

rešpektuje klientov – ich dôstojnosť, osobné a ľudské práva, jedinečnosť, autonómiu,

netoleruje predsudky voči skupinám spoločnosti a klientom, zasadzuje sa o zvyšovanie spravodlivosti,

ctí si rozličnosti a rozdielnosti etnické a kultúrne,

správa sa k prijímateľovi citlivo a profesionálne bez ohľadu na farbu pleti, rasu, pohlavie, pôvod, spoločenské postavenie

dodržiava dôvernosť informácií o prijímateľovi, výnimkou je iba vyššia etická požiadavka, napr. zachovávanie života prijímateľa

poskytuje bezpečnú, kompetentnú a etickú starostlivosť,

podporuje zdravie a prosperitu prijímateľov, pracuje s nimi tak, aby im umožnili dosiahnuť čo možno najvyššiu úroveň zdravia a prosperity,

podporuje a rešpektuje informované rozhodnutia, rozpoznáva, rešpektuje a podporuje právo prijímateľa, zákonného zástupcu (opatrovníka) na informovanosť,

zachováva dôstojnosť, rozpoznáva a rešpektuje prirodzenú hodnotu každého prijímateľa,

podporuje spravodlivosť, presadzuje princípy spravodlivosti, ochraňujú ľudské práva, správa sa poctivo a čestne a podporujú verejné blaho,

zodpovedá za vlastné konanie,

využíva  svoje vedomosti a skúsenosti v prospech všetkých,

snaží sa o také podmienky vo svojej profesii a zamestnaní, ktoré by umožnili dodržiavanie týchto princípov.

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov ZPS.

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.

Tento dokument sa môže dopĺňať a meniť len formou písomných a očíslovaných dodatkov.

 

V Topoľčanoch, dňa 31.12.2015                                      

 

Vypracoval: Mgr. Rudolf Kahan – sociálny pracovník

Schválil: Mgr. Dagmar Kollárová – riaditeľ ZPS


 
webygroup


Úvodná stránka