Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podmienky prijatia

     Zariadenie pre seniorov Komfort poskytuje sociálnu službu podľa  §  35 zákona č. 448/2008 Zz o sociálnych službách

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociállnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

     V zariadení pre seniorov sa

 • poskytuje
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 8. osobné vybavenie podľa §  18, odst. 5 zákona,
 • utvárajú odmienky na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečuje záujmovú činnosť.

 

     Prvým krokom v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení je podanie si žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v meste Topoľčany, prostredníctvom odboru starostlivosti o občanoch Mestského úradu mesta Topoľčany. Žiadosť je možné si prísť vziať aj osobne do zariadenia pre seniorov alebo si ju stiahnuť na tejto webovej stránke v časti tlačivá na stiahnutie. Prílohou žiadosti je lekárske vyšetrenie nie staršie ako  6 mesiacov. Po vykonaní sociálneho šetrenia a vypracovania lekárskeho posudku bude fyzickej osobe vydané rozhodnutie o odkázanosti na požadovanú sociálnu službu, v ktorej je určený stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. K tomu, aby mohla byť poskytovaná sociálna služba v našom zariadení je potrebný stupeň odkázanosti najmenej IV. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia si fyzická osoba podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Túto žiadosť je taktiež možné si prísť osobne vziať do zariadenia alebo si ju stiahnuť na tejto webovej stránke v časti tlačivá na stiahnutie. Ku žiadosti je potrebné doložiť všetky potvrdenia o príjme za aktuálny i predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti.

     Ak sú splnené podmienky pre prijatie, fyzickú osobu zariadenie príjme. V prípade, že nie je voľné miesto do zariadenia pre seniorov, zariadenie rozhodne o zaradení žiadosti do poradovníka čakateľov v poradí, v akom boli doručené, ak o to fyzická osoba (žiadateľ) požiada.

     Do zariadenia pre seniorov nemôže byť prijatá fyzická osoba, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

     Pri nástupe je potrebné doložiť platný občiansky preukaz, osobné doklady (rodný list), zdravotnú kartu, preukaz poistenca, zoznam osobných vecí ako i zoznam cenností (v prípade, ak takéto klient má). Veľmi dôležité je poskytnúť všetky informácie týkajúce sa fyzického, psychického, duševného stavu klienta a jeho návykov.

     Prijímateľ sociálnej služby si do Zariadenia pre seniorov prinesie veci osobnej potreby, hygienické potreby, ošatenie, obuv, uteráky a pod. Taktiež si môže priniesť aj elektrospotrebič, za ktorý mu bude účtovaná úhrada v zmysle VZN mesta Topoľčany č.2/2012 (je možné si ho pozrieť v časti legislatíva) alebo predmety na zútulnenie izby, ktorú bude obývať.

     Podmienky poskytovania sociálnych služieb, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby", ktorej vzor je k nahliadnutiu v časti formuláre, ktorá je následne s fyzickou osobou uzatvorená. Výška úhrady je určená VZN mesta Topoľčany č. 4/2014 - príloha (nájdete v časti legislatíva).

     

 

    

    


 
webygroup


Úvodná stránka