Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Veľká noc – najkrajšie kresťanské sviatky roka 2019

Obdobie Veľkej noci patrí k jedným z najkrajších kresťanských sviatkov. Práve v tomto čase si všetci kresťania na svete pripomínajú umučenie, smrť a slávne vzkriesenie Pána Ježiša Krista, ktorý nám otvoril „dvere“ kPánu Bohu a vďaka tomuto najväčšiemu dielu lásky a prijatia hriešnika smieme kedykoľvek v modlitbách prichádzať pred Božiu tvár a prosiť o zmilovane a odpustenie našich hriechov. Veľká noc nadväzuje na židovský sviatok – paschu počas ktorej si židia pripomínajú oslobodenie izraelského národa spod nadvlády Egypta a následné putovanie púťou, ktoré trvalo 40 rokov.

            Aj klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“, n. o. v Topoľčanoch (ďalej len ZPS) mali počas tohto obdobia zabezpečený kultúrny program. Počas pašiových nedelí sme v našej kaplnke mali pašiové Služby božie. Na smrtnú nedeľu sme si pripomenuli nielen históriu vzniku sveta, ale naša pozornosť sa sústredila hlavne na prorocké predpovede umučenia, smrti a vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Čítané boli texty zo Starej i Novej zmluvy, pričom za základ čítanej kázne Slova Božieho nám slúžili slová z Evanjelia podľa Jána 10, 1 – 9, ktoré hovoria o jednom pastierovi (Pánovi Ježišovi Kristovi) za ktorým máme odhodlane kráčať, pričom nás živý na pastvách svojho Slova a ponúka nám nový život. Pán Ježiš k nám prichádza v tento čas ako dobrý pastier, ktorý klope na dvere našich sŕdc a prichádza k nám s otvorenou náručou. Na Kvetnú nedeľu sme si počas Pašiových Bohoslužieb pripomenuli slávnostný vjazd Pána Ježiša do Jeruzalema. Za základ kázne Slova božieho nám zneli slová z Evanjelia podľa Matúša 21, 1 – 9, ktoré nám približujú slávnostnú atmosféru príchodu Pána Ježiša do Jeruzalema. Tento biblický text nám približuje obraz, ktorý hovorí o tom, ako ľudia – hriešnici vítali Pána Ježiša, pričom, len On sám vedel, že slová „Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach!“ onedlho vystriedajú slová „Preč s ním! Ukrižuj ho! Ukrižuj!“ Aj napriek tomu Pán Ježiš pokorne a krotko prichádza na miesto, kde položí svoj svätý život za všetkých. Vyššie spomenutý biblický text nám tu vykreslil Pána Ježiša ako krotkého kráľa, ktorý neprichádza na voze či koči, ale na osliatku, ktoré dokonca ani nie je Jeho, ale je požičané. Na hlave nemá žiadnu kráľovskú korunu zo zlata či iných drahokamov. Je ale pripravený prijať tŕňovú korunu z rúk hriešnikov. Nemá so sebou žiadnu ochranku či ozbrojených vojakov. Sprevádzajú ho učeníci, ktorí sa ale onedlho rozpŕchnu a ponechajú Ježiša jeho osudu. Pán Ježiš do Jeruzalema prichádza chudobný, bez moci a kráľovstva, ktoré by malo svoje pozemské hranice, svoje hradby či vojsko. Jeho kráľovstvo je ale skutočné a nekonečne veľké, pripravené pre každého, kto o to stojí. Na Veľký piatok sme si počas pašiových Služieb Božích pripomenuli smutný a bolestný akt utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista. Za základ čítanej kázne Slova Božieho nám poslúžil biblický text z Evanjelia podľa Matúša 8, 17, ktorý hovorí: „Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci.“ Práve tu sme si uvedomili, že hoci počas priebehu ľudských dejín boli a sú neustále snahy pochovať živého Boha, ktorý síce zomrel, ale na tretí deň vstal z mŕtvych, Pán Boh na nás nezanevrel. Práve naopak – rozpäté ruky na golgotskom kríži Jeho jediného Syna hovoria o tom, že aj keď ľudská zloba, chamtivosť, zlosť a hriešnosť nemajú hraníc On je Ten, ktorý nám každý deň, stále znovu a znovu ponúka Svoju otvorenú náruč poznačenú ranami po klincoch a pozerá sa na nás cez zakrvavenú a zbičovanú tvár a odkazuje nám: „Majte vieru v Boha“ (Biblia, Evanjelium podľa Marka 11, 22).

            Na prvú Slávnosť veľkonočnú sme si pripomenuli slávne vzkriesenie Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Za základ čítanej kázne Slova Božieho nám slúžil biblický text z Evanjelia podľa Marka 16, 9 – 14, ktorý hovorí: „A keď Ježiš vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali. Tí však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili. Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa. Aj títo šli oznámiť to ostatným; ale ani im neuverili. Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo Ho videli vzkrieseného.“ Pohľad na Kristov hrob v sebe nesie pre každého človeka dva odkazy. Prvý odkaz hovorí: „Smrťou umrieš, skončí sa definitívne Tvoj pozemský život.“ Ale ten istý hrob hovorí veriacemu človeku v Pána Boha aj radostnú pravdu a uistenie: „Z hrobu vyjdeš“. Mnohí ľudia, žiaľ počujú len prvý odkaz, zostávajú tak v strachu, nevere, smútku, trápení a v neistote. Každý kresťan ale počuje aj druhý odkaz a preto je hriešny človek plný nádeje a radosti. Už nie je dôvod báť sa zomierania či smrti. Práve potom môžeme vyznať spolu s apoštolom Pavlom, ktorý hovorí: „Mne žiť je Kristus a umrieť zisk.“ (Biblia, 1. list Filipským 1, 21).

            Počas tohto obdobia do nášho ZPS prišli aj kňazi z rímsko – katolíckej farnosti v Topoľčanoch, ktorí prítomným prislúžili Sviatosti, poslúžili svätou omšou a prítomní prijali požehnanie. Počas týchto veľkonočných sviatkov medzi nás prišla aj sestra farárka z Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Topoľčanoch, ktorá nám poslúžila slávnostnými Službami Božími, pričom prítomní sa zúčastnili spovede s prislúžením Večere Pánovej. Na konci Bohoslužieb sme prijali požehnanie a sestra farárka strávila v našom ZPS čas na spoločných pastorálnych rozhovoroch.

            Pred Veľkou nocou sa niektorí z klientov zúčastnili aj programu a slávnostného otvorenia kultúrneho podujatia s názvom „Veľká noc v ľudových tradíciách“, ktorá sa konala v Galérií mesta Topoľčany. Mali sme možnosť vidieť výrobu ručne maľovaných kraslíc či iných veľkonočných ozdôb. Mnohí z klientov práve na tomto mieste stretli priateľov a známych, ktorých už dlho nevideli a mali teda aj možnosť porozprávať sa či nadviazať nové sociálne kontakty. Veľmi nás zaujala pani Terézia Kyseľová, ktorá sa venuje niekoľko rokov ručnej výrobe rôznych predmetov z pedigu a preto sme ju oslovili, aby nás navštívila počas tvorivých dielní pod názvom „Urob si sám“, kde nás naučila jednoduché techniky výroby pekných veľkonočných ozdôb z pedigu. Bol to príjemne využitý čas, kedy sme tvorili, rozprávali sa a užívali si spoločné chvíle. Naše ZPS poctila svojou návštevou aj pani Škvareninová z Bošian, ktorá nás učila ručne zdobiť veľkonočné vajíčka pomocou rôznych techník – vosku, akrilových farieb a pod.. Tí odvážnejší si vyskúšali zdobenie vajíčok pomocou vŕtačky, čo si ale vyžadovalo veľmi citlivé prsty. Zdobili sme husacie či slepačie vajíčka počas celého dňa. Bolo to veľmi príjemné a podnetné stretnutie, kedy sme sa odpútali od starostí každodenného života a sústredili sme sa iba na čo možno najlepší a najkrajší veľkonočný výtvor v podobe ručne maľovaného vajíčka.

            Prijali sme aj pozvanie pani učiteliek a detí z Materskej školy na ulici Gogoľova v Topoľčanoch, ktorí si pre našich seniorov pripravili tvorivé dielne na ktorých sme spoločne vyrábali veľkonočné ozdoby – pozdravy, vajíčka a pod. rôznymi technikami. Pri všetkej práci nám ochotne a radi pomáhali aj tí najmenší. Deti z vyššie uvedenej materskej školy si pre nás pripravili aj veľkonočné pásmo, ktoré obohatilo celú sviatočnú atmosféru a potešilo všetkých zúčastnených.

            Pred Veľkou nocou sme sa rozhodli, že si napečieme veľkonočné oblátky a tak v rámci programu „Uvar si sám“ sme sa pustili do práce a výsledkom nášho spoločného úsilia bola vôňa čerstvých oblátok, ktorá sa šírila celým ZPS. Práve pri tejto aktivite si mnohí zaspomínali na to, ako ony sami kedysi piekli oblátky nielen pre seba či svoje rodiny, ale aj pre svojich priateľov či známych.

V rámci reminiscenčnej terapie sme si zaspomínali na časy, kedy naši seniori boli ešte deťmi. Pomocou videoprojekcie sme si pripomenuli zvyky a tradície Veľkej noci v rôznych kútoch Slovenska. Mali sme možnosť vidieť fotografie z prelomu 19. a 20. storočia, kedy sa toto obdobie slávilo iným – ľudovým spôsobom. V ďalších dňoch sme sa oboznámili s tým ako toto obdobie slávia kresťania v rôznych kresťanských cirkvách a v židovstve. Bolo to veľmi pútavé premietanie dobových fotografií plných spomienok ...

            Na Zelený štvrtok sme si spoločne premietli film Ježiš Nazaretský, ktorý v sebe niesol veľkonočné posolstvo o láske a nádeji pre každého človeka – o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel na dreve kríža za každého z nás. Tento film nás upozornil na to, že ukrižovaním a smrťou Pána Ježiša sa nič neskončilo, ba práve naopak – začalo niečo nové – Pán Ježiš vstal z mŕtvych a je pripravený odpustiť hriechy každému, kto ich oľutuje, vyzná a poprosí Ho o odpustenie. Si pripravený?

 

Rudolf Kahan

sociálny pracovník


 
webygroup


Úvodná stránka